შემოგვიერთდი

დევნილ მეფუტკრეთა ასოციაცია

 

დევნილ მეფუტკრეთა ასოციაცია დაარსდა 2016 წელს. ასოციაცია აერთიანებს 22 მეფუტკრე ფერმერს.  ასოციაციის მთავარი როლია შეასრულოს მედიატორის ფუნქცია მეფუტკრეობაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. ასევე, ორგანიზაციის მისიაა ხელი შეუწყოს თაფლის ექსპორტს, ახალგაზრდების ჩართულობას მეფუტკრეობაში და დაავადებიბისა და მათი მკურნალობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.

 

ასოციაციის მიზნები:

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

მეფუტკრეების ინფორმირება დარგში არსებული სიახლეების შესახებ;


კოორდინირებული თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, სამეცნიერო გაერთიანებებთან, უცხოეთის მეფუტკრეობის წამყვან სამეცნიერო ორგანიზაციებთან;


მეფუტკრეობის პროდუქტების რეალიზაციაში ხელშეწყობა;


საფუტკრე მეურნეობების ვეტერინულ მომსახურეობის კორდინაცია და ხელშეწყობა;


ადვოკატირება, მეფუტკრეთა ინტერესების და უფლებების დაცვა;


აგროტურიზმის (მათ შორის მეფუტკრეობის ტურიზმი - აპიტურიზმი) განვითარების ხელშეწყობა;


ასოციაციის წევრი ფერმერების წახალისება საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობით.

 

 

 

 

თავმჯდომარე: ალექსი ნასუაშვილი
ელ.ფოსტა: Leqsonasua@gmail.com
ტელ: +99577517513
მისამართი: დუშეთის რაიონი სოფელი ბაზალეთი