შემოგვიერთდი

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაცია


ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაცია აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული ასოციაციაა, რომელიც ხელს უწყობს ჯარას მეფუტკრეობის შენარჩუნებას, პოპულარიზაციასა და ჯარას თაფლის ბიოსერტიფიცირებას, სოფლად მცხოვრები ფერმერებისთვის სტაბილური შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით.


ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაცია დაარსდა 2018 წლის დეკემბერში და ამჟამად აერთიანებს 24 მეფუტკრეს, რომლებიც წარმატებით ასრულებენ ბიოსერტიფიცირების გარდამავალ პერიოდს.

 

ასოციაციის მიზნები:

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 


ჯარას მეფუტკრეთა მონაცემთა ბაზის შექმნა;


ჯარას მეფუტკრეთა ინტერესების წარმოჩენა და დაცვა;


ბიოსერტიფიცირების მოთხოვნებისა და პროცედურების გაცნობა, ცნობიერების ამაღლება, გამოცდილების გაზიარება და სერტიფიცირების პროცესის მონიტორინგი;


ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება ჯარას პოპულარიზაციის მიზნით;


ტრენინგების ჩატარება დამწყები ჯარას მეფუტკრეებისათვის გოდერძის ალპურ ბაღსა და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის საფუძველზე.

 

 

 

თავმჯდომარე: ასლან შაქარაძე
ვებ-გვერდი: www.jarahoney.com;
www.jarabeekeepers.org
ელ.ფოსტა: jara.beekeepers@gmail.com
ტელ: +995 557 94 10 10
მისამართი: ქ. ბათუმი, ა. მელაშილის ქ. #26